Bösarps Bygdeförening

Årsmötet den 30 augusti 2020

På grund av rådande pandemi höll föreningen sitt årsmöte utomhus. På mötet beslöts att föreningens aktiviteter ställs in tills vidare. Här följer protokollet från mötet.


Bösarps Bygdeförening Protokoll fört vid Årsmöte den 30 augusti 2020 

Lokal: Utomhus i Bösarps Församlingshems trädgård 

Före mötets öppnande höll ordföranden Claes Lindahl en tyst minut för de medlemmar, som avlidit under verksamhetsåret. 

§1 Mötets öppnande .Ordförande Claes Lindahl hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 21 medlemmar var närvarande. Årsmötet är senarelagt på grund av rådande Corona pandemi. 

§2 Val av ordförande och sekreterare att leda dagens förhandlingar.

Till mötesordförande valdes Claes Lindahl och till mötessekreterare valdes Ingrid Tunestål. 

§3  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Mötet valde Hillevi Larsson och Inga-Britt Jagerstam till att justera dagens protokoll, tillika rösträknare.
§4  Fastställande av dagordning
Mötet godkände föreslagen dagordning.
§5  Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
Mötet fann att mötet var stadgeenligt utlyst.
§6  Godkännande av verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen för 2019 har skickats till alla medlemmar tillsammans med ursprungliga kallelsen i mars. Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.
§7  Godkännande av kassa och revisionsberättelse
Bokslut för 2019 fanns tillgängligt för mötesdeltagarna. Ann-Mari Olsson läste upp revisionsberättelsen. Mötet beslutade att godkänna räkenskaperna.
§8  Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen 2019.
§9  Fastställande av verksamhetsplan
Planerade aktiviteter 2020 skickades till alla medlemmar tillsammans med ursprungliga kallelsen i mars. Alla aktiviteter under 2020 har tyvärr ställts in på grund av rådande Corona pandemi.
§10  Fastställande av budget för verksamhetsåret samt årsavgiften 2021.
Budget för verksamhetsåret 2020 har inte kunnat sammanställas på grund av osäkerheten under rådande Corona pandemi. Styrelsen föreslog en ökning av medlemsavgiften från 50 kr till 75 kr/medlem för 2021. Mötet godkände medlemsavgiften för 2021.
§11  Behandling av inkomna förslag till årsmötet
Inga motioner hade inkommit.
§12  Val av ordförande 2020
Valberedningen föreslog omval av Claes Lindahl som ordförande i föreningen under 1 år. Mötet valde enligt valberedningens förslag.
Valberedningens förslag lästes upp av Ingrid Tunestål.
§13  Val av tre ledamöter på 2 år.
Valberedningen föreslog omval av Ingrid Tunestål, Hillevi Larsson och Bo Simonsson på 2 år. Mötet valde enligt valberedningens förslag. Ledamöter som kvarstår till nästa år är Bodil Olsson och Barbro Larsson.
§14  Val av tre suppleanter på 1 år
Valberedningen föreslog omval av Birgitta Åkesson och Christina Dahlberg. Mötet valde enligt valberedningens förslag. Valberedningen föreslog nyval av Per-Olof Persson som tredje suppleant. Mötet valde enligt valberedningens förslag.
§15  Val av tre materialförvaltare på 1 år, varav en sammankallande
Valberedningen föreslog omval av Bo Simonsson (sammankallande) och Stig Tunestål. Mötet valde enligt valberedningens förslag. Valberedningen föreslog nyval av Per-Olof Persson. Mötet valde enligt valberedningens förslag.
§16  Val av två revisorer på 1 år, varav en sammankallande
Valberedningen föreslog omval av Ann-Mari Olsson (sammankallande). Mötet valde enligt valberedningens förslag. Valberedningen föreslog Helen Forsberg som ordinarie revisor. Mötet valde enligt valberedningens förslag.
§17  Val av två revisors suppleanter på 1 år
Valberedningen föreslog omval av Arne Dahlberg och nyval av Stig Tunestål . Mötet valde enligt valberedningens förslag.
§18  Val av tre ledamöter till valberedningen på 1 år, varav en sammankallande
Mötet valde Tim Lundgren (sammankallande) och Nils-Birger Bernhoff att ingå i valberedningen. Tredje mandatet att ingå i valberedningen är vakant. Styrelsen tar ställning till fyllnadsval.
§19  Val av föreningens ombud och representanter
Styrelsen utser dessa.
§20  Hembygdsdag och loppis.
Alla planerade aktiviteter har ställts in på grund av rådande Corona pandemi.
§21  Övriga ärenden
Sven-Olof Nilsson avtackades muntligen för förtjänstfulla arbetsinsatser som revisor i föreningen under många år. Styrelsen återkommer med avtackning vid ett senare tillfälle.
På mötet bestämdes att föreningens aktiviteter under resten av året 2020 ställs in. Styrelsen hoppas komma tillbaka 2021 på sedvanligt sätt med bl.a. den årliga loppisen. 

§22 Mötet avslutas 

Ordförande Claes Lindahl tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

Efter årsmötesförhandlingarna höll arkeologen och författaren Birgitta Åkesson ett föredrag om sitt senaste projekt kring stenkammargravarna på Söderslätt "Resta och liggande stenar". 


Ingrid Tunestål, kassör i bygdeföreningenBösarps Bygdeförening  Planerade aktiviteter 2020


Årsmöte torsdagen den 19 mars kl 19.00 i Bösarps 4H-lokal

Anmälan till Ingrid Tunestål tel. 0708-920878 senast den 5 mars.

Föreningen bjuder på kaffe och tårta. Birgitta Åkesson och Claes Lindahl berättar om sitt projekt om Söderslätts stenkammargravar och presenterar sin nya bok Resta & liggande stenar på Söderslätt.


Föredrag, söndag 5 april kl. 14.00 i Bösarps församlingshem

Professor Lars Larsson föreläser under rubriken "Den äldre stenålderns gravskick med inblickar i ett 7000-årigt samhälle vid Skånes sydkust".

Aktiviteten är ett samarbete med Söderslätts arkeologi & fossilsällskap.


Vårfest, fredag 24 april kl. 19.00. Pris 110: -

Anmälan till Ingrid Tunestål tel. 0708-920878 senast den 17 april.


Kyrkogårdsvandring med Claes Lindahl på Bösarps kyrkogård, tisdagen den 19 maj kl. 18.00

Samling i kyrkan kl. 18.00 och därefter Kyrkogårdsvandring.

Efter vandringen bjuder Församlingen på kaffe i Församlingshemmet.

Aktiviteten är ett samarbete med Dalköpinge Församling


Växtloppis i Bösarp torsdagen den 21 maj kl. 10.00-14.00

Möjlighet att sälja och köpa växter. Vill du vara med och sälja? Boka bord via Ingrid Tunestål, tel. 0708-920878.


Hembygdsdag i Bösarp, lördag 25 juli kl.13.00–17.00

Underhållning, Café och lotteri.


Loppmarknad i Bösarp, lördag 5 september kl.10.00–13.00.

Vi tar tacksamt emot prylar. Ring Bodil Olsson tel.: 0410-33 42 69 eller Ingrid Tunestål tel.: 0708-920878.


Räkfrossa, fredag 23 oktober kl. 19.00. Pris 130: -

Anmälan till Ingrid Tunestål tel.: 0708-920878 senast 13 oktober.


Julmarknad, lördagen den 28 november kl. 13.00-16.00

Glögg och pepparkaka. Försäljning av korv och kaffe med lussekatt. Bokning av bord för försäljare kontakta

Ingrid Tunestål tel. 0708-920878 . 


Hjärtligt välkomna till våra aktiviteter!


Varje onsdag em. under sommarhalvåret spelar boule-gruppen boule på planen i Församlingshemmets trädgård, intill dammen och under vinterhalvåret inomhus på Lilla Markie gård.


Museet planeras hålla öppet under året som tidigare, den 6 juni och på söndagar under juli månad. I övrigt öppet efter överenskommelse. Ring Claes 0728 886288.


Till Dig som inte ännu är medlem i vår förening:

Ett medlemskap kostar endast 50: -. Om du vill ha vår medlemstidning Hemmavid, kostar det ytterligare 50: -. Vårt plusgiro är 4932995-6Bösarps Bygdeförenings styrelse 2019/20Ordförande Claes Lindahl            

Tel. 0410-33 13 28

       0728-88 62 88

       claes.r.lindahl@gmail.comSekreterare Ingrid Tunestål

Tel. 0410-208 78

       0708-92 08 78

       tunestal@telia.comKassör  Bodil Olsson

Tel. 0410-33 42 69

       070-519 78 79

       bodilolsson51@hotmail.comOrd. ledamot Hillevi Larsson

Tel. 0410-428 03

                                 

Ord. ledamot Barbro Larsson

Tel. 0736-51 22 75

babsan14@hotmail.comOrd. ledamot Bo Simonsson                                   

bosimonsson63@gmail.comSuppleant Christina Dahlberg

Tel. 0733-97 46 27Suppleant Birgitta Åkesson 

Tel. 0700-47 69 04

birgitta.akesson@ownit.nuMaterialförv. Stig Tunestål

Tel. 0410-33 46 33Materialförv. Bo Simonsson                                   

bosimonsson63@gmail.com                                      Webmaster/

Bosarpsbilder Birgitta Åkesson

birgitta.akesson@ownit.nuBösarps Bygdeförening bildades den 6 mars 1985. Ändamålet är att ta tillvara och bevara traditioner och föremål från Bösarpsbygden. I Bygdemuseet, som invigdes 1986, finns föremål från forntid till nutid. Vill du titta på samlingarna – ring Claes eller Birgitta.

© Copyright. All Rights Reserved.